Филтри

ПРОДУКТИ

Изисквания за откриване на стоматологичен кабинет

Административна регистрация на дентален кабинет
Алтернативите,които предстоят пред новозавършилия лекар по дентална медицина за начина на практикуване са следните:
1.Самостоятелно собствен кабинет,наето помещение и оборудване
2.Групова практика
3.Нает на процент или заплата
4.Служител:
-преподавател
-РЦЗ
-служител в дистрибуторска фирма
-служител (като дентален лекар) в системата на МО и МВР.
Регистрацията на кабинет по дентална медицина касае само тези колеги, започващи практика самостоятелно или в групова практика.
Едно от най-големите предизвикателства сред завършилите колеги, свързано със започването на тяхната практика е узаконяването и регистрацията на техните кабинети. Кабинетът по дентална медицина е част от денталната здравна служба.
Купувайки или наемайки помещение трябва да се съобразят следните няколко наредби, които регламентират хигиенните изисквания за разкриването на денталния кабинет.
Тези наредби са:
1.Закон за устройство на територията
2.Заповед №РД 09-325 от 04.4.2000г.Хигиенни изисквания към помещенията на медицинските,стоматологичните,медико-стоматологичните и диагностично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и за осигуряването на противоепидемичен режим в тях.
3.Указание №1 от 21.4.2003 за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения.
4.Закон за лечебните заведения (9.07.1999г.)
Когато започвате практика имате 2 варианта на регистрация:
-ако кабинетът е вече регистриран и узаконен в съответното РЦЗ се издава разрешително на ваше име, т.е. променя се единствено титуляра на практиката.
-ако закупеното или наето помещение е с друг статут (ателие, офис, апартамент), то пред вас излиза сериозен, но не нерешим проблем.
Преузаконяването на помещение в кабинет по дентална медицина е регламентирано в закона за устройство на територията в следните няколко члена:
Чл. 38(1) В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална творческа дейност, а в първия етаж, в полуподземния етаж или в подземния етаж – гаражи, по изключение трафопостове, както и други обекти и съоръжения на техническата инфраструктура при съблюдаване на санитарно-хигиенните,
Противопожарните и другите технижески изисквания, и на нормите за безопастност.
(2) Обекти за стопански и обслужващи дейности в новоизграждаща се жилищна сграда се прдвиждат в подземния, в полуподземния и в първия етаж,ако са осигурени самостоятелни входове към тях и са съобразени със санитарно-хигиенните,противопожарните и другите технически изисквания.
(3) (Доп. –ДВ, бр. 65 от 2003г.) В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност,свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия или на полуподземния етаж, преустройството им е съобразено със санирно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания, и въз основа на изрично писменно нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обектите.По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи само въз основа на решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред, и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта.
(5) (Изм. – ДВ,бр. 65 от 2003г.) Помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда могат да се преустройват по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване.
Към проектите за преустройства по ал. 3-5 задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо,че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намалява носимиспособността,устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата,а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията се представя и конструктивна част към проекта.
Сдобивайки се с помещение отговарящо на изискванията на ЗУТ, ние трябва да го съобразим с изискванията регламентирани от Заповед № РД 09-325 0т 04.4.2000г. Хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, денталните, медико-денталните и диагностично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и за осигуряване на противоепидемичен режим в тях:
1.Лечебните заведения за извънболнична помощ изискват осигурена минимална площ:
-лекарски кабинети: 12 кв.м
-за лабораторни изследвания: 15 кв.м
-източник на йонизиращи лъчения:осигурява се процедурно помещение 16 кв.м, командно 3 кв.м, фотолаборатория 12 кв.м, склад за филми и химикали 3 кв.м
-рутинна зъботехническа дейност:по 5 кв.м за 1 работно място,но не по-малко от 12 кв.м общо;полиране и подгряване на муфи и леене 4 кв.м; работа с металокерамика 5 кв.м за всяко работно място
-спомагателни помещения: чакалня 9 кв.м,регистратура 4 кв.м, санитарен възел с предверие с обща площ 3 кв.м; кът за съхраняване на инвентара и препарати за почистване и дезинфекция
2. Минималната светла височина на помещенията да е 2,50 м. В помещенията с източници на йонизираща радиация се осигурява минимална светла височина от 3 м.
3.Подовите настилки в кабинетите да са от водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, без цепнатини и фуги (мозайка, теракот, линолеум, рувитекс, ламинат).
4.Стените на санитарното помещение да са облицовани от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция на 1.8 м от готовия под.Стените на кабинетите, регистратурата и чакалнята се изпълняват с латексова боя в светли пастелни тонове, за да няма лъщене и отблясъци позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
5. За общата осветеност на помещението се предпочита естествената светлина,а когато е недостатъчна следва да се осигурят светлинни източни-
ци, излъчващи светлина в слънчевия спектър.Съотношението обща – локална светлина да не надвишава 1:5.
6.Изложението на кабинета се препоръчва да е : северно, североизточно или северозападно.
Нашите климатогеографски условия позволяват естествения обмен на
Въздуха в кабинета да става при отворени прозорци през по-голямата част от годината.Добрата инсолация и аерация на помещенията са условия за осигуряване на оптимални параметри на микроклимата.
7. Допуска се стоматологичните и медикостоматологичните центрове да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.
8. Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоражения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
Събирането и временното съхранение на отпадъци от медицинската дейност се извършват разделно. Те се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях (Указание №1 от 21.04.2003г.).
Във всяко лечебно заведение отпадъците се разделят на опасни и неопасни.Неопасните се събират в кофи с педал маркирани с кафяв цвят и се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували,които се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се отстраняват със системата за сметосъбирането на населеното място.
Опасните отпадъци се събират в полиетиленови чували,поставени в кофи с педал и капак маркирани със жълт цвят. Отпадъците се прехвърлят в полиетиленови чували маркирани с международен символ „Опасни отпадъци от лечебните заведения”.
Острите режещи отпадъци (игли, спринцовки, скалпели) се събират в плътно затворени контейнери за еднократна употреба. Затворените контейнери се поставят в полиетиленови чували за опасни отпадъци.
9.Изисквания за противопожарна охрана:
-пожарогасител 6 кг.
-всички контакти занулени
-шалтер на изхода на помещението (ако има хладилник, той се свързва с отделна инсталация)
10.Изисквания за проектирането на електрическата уредба:
-икономичност по отношение на разхода на енергия
-безопасност
-надежност при експлоатацията
-рационалност, ефективност и ремонтогодност
11.ВИК изисквания:
-мивка с топла и студена вода (препоръчва се да има 2 мивки- по 1 за сестрата и доктора)
-водната инсталация на юнита е изградена от PVC тръби с ø=15 мм, които са вкопани в пода на дълбочина 10 см, и обезопасени с предпазен кожух от PVC или гофрирана тръба.
-под плювалника се използват утайници, които задържат амалгамени и гипсови частици.
-юнита е обезопасен със спирателен кран


Последователност на институциите:
При закупуване на помещението първите три документа, които са необходими са:
1.Нотариален акт;
2.Разрешително за ползване на сградата (Акт 16);
3.Нотариално заверено съгласие на съседите;
След като сме осигурили тези 3 документа, следващата стъпка е да намерим подходяща проектантска къща, която да ни изготви 4 проекта:
-общ архитектурен проект;
-ОВ проект (отопление и вентилация);
-ВИК проект;
-Електропроект;
Тези 4 проекта ги получаваме в 3 екземпляра, като всеки от тях е подпечатан и подписан от съответното архитектурно бюро.Единият екземпляр остава за нас, другият се предава за разглеждане и одобрение във връзка с промяната на предназначението на предмета на ползване в РИОКОЗ и третият се предава в СДВР „Пожарна и аварийна безопасност”.
В двуседмичен срок трябва да излязат проектостановищата на РИОКОЗ и СДВР.Ако становищата са положителни, единия проект се дава за съгласуване във ВИК откъдето отново се получава проектостановище в едноседмичен срок (ако е спешна поръчка) или едномесечен срок (при нормална поръчка).При наличието на всичките проектостановища плюс първите 3 документа се изготвя доклад от лицензирана фирма по строителен надзор.Когато доклада е готов, всички налични документи се окомплектоват и се внасят в съответната община за издаване на „Разрешение за строеж”.
Когато получите от общината разрешението за строеж отново подавате молби в РИОКОЗ и СДВР за одобрение на изпълнението на проекта,като към двете молби е прикрепено копие от разрешителното за строеж.От регионалното звено „Пожарна и аварийна безопасност” изпращат представител да огледа помещението и да сравни проекта и изпълнението.Особено внимание се обръща на :
-централен прекъсвач на цялата електрическа верига в помещението;
-пожарогасител 6 кг., прахов със сертификат за изправност;
Издава се сертификат за допускане до приемателна комисия.
От РИОКОЗ се назначават 2 експертни комисии:
1.Инспектор от дирекция „Лабораторен контрол”, който прави съответните замервания и се издават 3 протокола:
-протокол от контрол на изкуствено осветление;
-протокол от контрол на микроклимат;
-протокол от контрол на шум;
При положителни 3 такива протокола се издава „Сертификат за контрол”.
2.Инспектор от епидемиологичен отдел към РИОКОЗ следи за дезинфекцията, стерилизацията и договора с фирма за извозване на опасните отпадъци.
На базата на последните 2 сертификата РИОКОЗ дава разрешение за приемателна комисия.
Подава се молба за вписване в Кадастера и след удостоверението за вписване в кадастер,всички документи до тук,плюс попълнена заповедна книга, се подават в оторизирана фирма за строителен надзор,която изготвя доклад и се подава в общината. От този момент нататък се очаква дата за приемна комасия, чието положително становище ще ни осигури разрешително за ползване на помещението като дентален кабинет.Срокът за отговор от общината (главният архитект) е 1 седмица. Получили вече разрешителното от общината, то заедно със сертификатите за контрол се подават отново в РИОКОЗ, където се издава САНИТЕРНО РАЗРЕШИТЕЛНО. Последната стъпка е регистрацията на денталния кабинет като лечебно заведение в РЦЗ.
Регистрацията се извършва в РЦЗ на територията, където се намира лечебното заведение въз основа на заявление, към което се прилагат:
1.Съдебно решение за регистрация;
2.Удостоверение за данъчна регистрация;
3.Единен идентификационен код (БУЛСТАТ);
4.Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
5.Диплома на лицата, които ще управляват или работят в него;
6.Документ за призната специалност на лицата, които ще работят или управляват;
7.Удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на ССБ на ръководителите и на тези, които ще работят в лечебното заведение;
8.Свидетелство за съдимост на лицата представляващи лечебното заведение;
9.Хигиенно заключение за обекта от органите на ХЕИ;
10.Разрешително от компетентните държавни органи, когато в лечебното заведение се използва оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
В 15 дневен срок от подаването на заявлението, директорът на РЦЗ издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.
Лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ, групова практика и хосписи се регистрират като търговски дружества или кооперации.
Регистрираните лица са длъжни да уведомят съответния РЦЗ за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение в 7 дневен срок от настъпването им.
Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на РЦЗ.


Видове лечебни заведения според ЗЛЗ (1999г.)
Чл. 8. (1) Лечебни заведения за извънболнична помощ са:
1.Амбулатории за първична медицинска помощ,които могат да бъдат:
а)индивидуална практика за първична медицинска помощ;
б)групова практика за първична медицинска помощ;
2.Амбулатории за специализирана медицинска помощ,които могат да бъдат:
а)индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
б)групова практика за специализирана медицинска помощ;
в)медицински център, стоматологичен център и медико-стоматологичен център;
г)диагностично-консултативен център;
3.Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Чл.16.(1) Медицински център, стоматологичен център или медико- стоматологичен център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима стоматолози с различни признати специалности.
(2)Медицински център, стоматологичен център или медико- стоматологичен център се управлява от лекар, съответно стоматолог, с призната специалност.
(3)Устройството, дейността и вътрешния ред на центъра се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя.
Чл.17.(1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2000г.)Диагностично-консултативния център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага поне с една медико- диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика.
1.Диагностично-консултативният център се управлява от лекар с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

«1»
Върни До Горе